Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Aanpassingen premieb..

Aanpassingen premieberekening werkhervattingskas


Vanaf medio april 2013 zal het UWV werkgevers informeren over de toekenningsbeslissingen van ziektewet- en WIA-uitkeringen van flexwerkers uit 2012 en 2013, op grond waarvan de gedifferentieerde premieberekening 2014 zal worden vastgesteld door de Belastingdienst. Vanbreda raadt u dringend aan deze toekenningsbeslissingen goed te controleren. U kunt namelijk bezwaar maken.
Onderstaand een toelichting over de stand van zaken van de nieuwe wet en regelingen.

Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa).
Op 1 januari 2013 is de Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken. Werkgevers worden gestimuleerd om hieraan mee te werken. De manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld, wordt daarom aangepast. De kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden meer toegerekend aan de laatste werkgever.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
Op dit moment betalen werkgevers alleen een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit drie onderdelen:
•     Gedifferentieerde premie WGA-vast
•     Gedifferentieerde premie WGA-flex
•     Gedifferentieerde premie ZW-flex

Wat wordt verstaan onder flexwerkers?
Werkgevers gaan in 2014 ook een gedifferentieerde premie betalen voor werknemers met een flexibel dienstverband, de zogenoemde flexwerkers. Flexwerkers zijn werknemers die:
•      een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers;
•      een tijdelijk dienstverband hebben en ziek uit dienst gaan;
•      een tijdelijk dienstverband hebben en binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek
       worden (nawerking).

Indeling werkgevers in categorieën
In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:
•      kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde
       premieplichtige loon per werknemer): premie op sectorniveau.
•      middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100
       keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): gewogen gemiddelde van 
       sectorpremie en individuele premie.
•     grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer):
       premie op individueel niveau.

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
Ieder jaar worden de premies door UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar gegevens van de twee jaar ervoor. De Belastingdienst informeert werkgevers in het najaar over de gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie vanaf dit jaar uit meerdere onderdelen bestaat, kunnen werkgevers tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken bij de Belastingdienst.

Premie 2014
UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het gaat om Ziektewet- en WIA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend. Werkgevers kregen en krijgen voor werknemers met een vast dienstverband altijd een kopie van de toekenningsbeslissing. Die beslissingen hebben zij voor flexwerkers de afgelopen jaren niet gekregen. In 2013 gaat het UWV daarom werkgevers informeren over de toekenningsbeslissingen uit 2012 en 2013. Daarna kunnen zij alsnog bezwaar maken tegen die beslissingen. Het UWV zal werkgevers vanaf medio april nader berichten.

Bezwaar maken?
De ervaring uit het verleden leert dat het UWV regelmatig fouten heeft gemaakt met de toekenningsbeslissing. Wij adviseren u dan ook de toekenningsbeslissingen naast uw eigen administratie te leggen en deze goed te controleren.

Eigenrisicodrager worden?
Voor zowel de Ziektewet als voor de WGA-vast en WGA-flex kunt u eigenrisicodrager worden. Verzekeraars zijn op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van producten hiervoor. Omdat de tarieven van het UWV noch de exacte invulling op dit moment bekend zijn, is een gedegen advies nu niet mogelijk. Een en ander zal rond september 2013 inzichtelijk zijn en vanaf dat moment komen wij hierop terug.