Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Toelichting op de ni..

Toelichting op de nieuwe sanctieclausule


Op alle schadeverzekeringen wordt uiterlijk 1 januari a.s. de sanctieclausule opgenomen.
Dit houdt in dat verzekeraars geen uitkering verstrekken indien dit in strijd is met de geldende sanctieregelgeving.

Sanctieregelgeving verbiedt bedrijven zaken te doen met bedrijven of personen uit bepaalde landen, zoals Iran en Syrie.
Als reactie op schendingen van bijvoorbeeld mensenrechten of het internationaal recht worden onder andere sanctiemaatregelen ingezet.
Daarnaast kunnen sancties een rol spelen bij de bestrijding van terrorisme.

Er zijn diverse sancties mogelijk zoals handelsrestricties, wapenembargo’s, het bevriezen van bepaalde tegoeden of restricties op het verlenen van financiële diensten.

Vanzelfsprekend zijn ook banken en verzekeraars gebonden aan sanctieregels.
Dit heeft ertoe geleid dat verzekeraars hebben besloten op alle schadeverzekeringen de sanctieclausule op te nemen. De clausule wordt opgenomen op alle schadeverzekeringen, ook op die verzekeringen waarop de bepaling op het eerste oog wellicht wat minder relevant lijkt.

Overigens benadrukken wij dat opname van de sanctieclausule geen beperking van de dekking tot gevolg heeft, maar omschrijft wat op basis van de huidige wet- en regelgeving al geldt.

Hieronder treft u de tekst van de sanctieclausule aan.

Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te beiden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.