Heeft u uw arbocontract al gecontroleerd?

8 Jun 2018

Sinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Als werkgever heeft nog u tot 1 juli 2018 de tijd om uw arbocontract met uw arbodienstverlener te wijzigen. Voldoet u na 1 juli aanstaande nog niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kunt u een boete krijgenv an de inspecties SZW. 

Verplicht arbocontract

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft aan dat werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, mensen met een nulurencontract en stagiaires. Op basis van de Arbowet heeft iedere werkgever een zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden. Op 1 juli 2017 is deze wet aangepast met als een van de belangrijkste wijzigingen een verplicht basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts. In dit basiscontract moeten de minimale arborechten en -plichten vermeld staan voor werkgever, werknemer en arbodienstverlener. Bovendien moeten er in het contract een aantal verplichte onderdelen staan. aan welke eisen het basiscontract moet voldoen vindt u hier.

De invoering van een verplicht basiscontract is niet de enige wijziging. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij: 

Preventie meer centraal

In de vernieuwde Arbowet staat preventie van ziekte en verzuim meer centraal. Daarnaast zijn de taken en het functioneren van de bedrijfsarts duidelijker omschreven. Hiermee wordt een onafhankelijke oordeelsvorming en advisering door de bedrijfsarts gewaarborgd. Bovendien bevordert de gewijzigde Arbowet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers en versterkt de wet de rol van de preventiemedewerker.

Vangnet- en maatwerkregeling

Als werkgever kunt u nog steeds kiezen tussen een vangnet- of een maatwerkregeling. Dit geldt nog steeds. Bij de vangnetregeling brengt u uw arbotaken onder bij een gecertificeerde arbodienst. Een maatwerkregeling betekent dat u de arbotaken intern organiseert. Hierbij huurt u minimaal een externe bedrijfsarts in. 

Verplichtingen van voor 1 juli 2017

Bij de arboverplichtingen die al bestonden voor 1 juli 2017 gaat het onder andere om:

  • De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
  • Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
  • Het kunnen aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • Preventiemedewerker

Daarnaast bent u als werkgever verplicht met een bedrijfsarts te overleggen of een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie terecht is. 

Toegang tot bedrijfsarts

Een nieuwe verplichting per 1 juli 2017 is dat elke werknemer het wettelijk recht heeft om zonder uw toestemming de bedrijfsarts te bezoeken. In het basiscontract moet staan hoe u de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts regelt. Dit kan bijvoorbeeld via een spreekuur. Daarnaast moet de werknemer een door u betaalde second opinion aan kunnen vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.

Verzuimbegeleiding

Een andere nieuwe eis is dat het basiscontract overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) regelt. Verder moet de advisering van de bedrijfsarts aan de werkgever over preventie in het basiscontract staan. De bedrijfsarts adviseert voortaan ook bij de verzuimbegeleiding. Tevens moet de bedrijfsarts tijd kunnen besteden aan het onderkennen en melden van beroepsziekten. Tot slot heeft de OR of PVT instemmingsrecht gekregen bij de keuze wie in een organisatie preventiemedewerker wordt en wat de exacte inhoud van het basiscontract is.

Voorkom boetes en kijk uw arbocontract op tijd na

U kunt een bestaand arbocontract dat niet voldoet aan de eisen van het basiscontract tot 1 juli 2018 aanpassen. Sluit u een nieuw contract af dan moet dat direct voldoen aan alle eisen. Let erop dat u tijdig over een goed basiscontract beschikt. De Inspectie SZW handhaaft hierop en kan boetes opleggen tot 1500 euro.