• T: +31 (0)88 - 273 32 00
  • Liever teruggebeld worden?
  • Inloggen Klantonline
  • Schademelden

 

Algemene voorwaarden Vanbreda

1. Definities

1.1 Vanbreda
De vennootschap behorende tot de groep van ondernemingen van Vanbreda Nederland B.V. aan wie de opdracht is verstrekt, te weten Vanbreda Risk & Benefits B.V., ECODASS Insurance Services of Vanbreda Risk & Benefits Consultancy B.V., allen gevestigd aan de Kampenringweg 45D, 2803 PE Gouda, hier na ieder voor zich en gezamenlijk te noemen: “Vanbreda”.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Vanbreda enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht
De door Opdrachtgever aan Vanbreda verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

1.4 Financieel Product
De als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Vanbreda zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Vanbreda op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

1.5 Aanbieder
De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

2. Opdracht

2.1
Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vanbreda wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Vanbreda een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Vanbreda is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2
Alle aan Vanbreda verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Vanbreda en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Vanbreda werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3
Aan Vanbreda verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Vanbreda, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Vanbreda opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van:

2.5.1 De bestuurders en/of vennoten van Vanbreda en alle voor haar werkzame personen;
2.5.2 Zuster-, dochter- of moedervennootschappen van Vanbreda die bij de uitvoering van de Opdracht zijn of worden betrokken.
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Vanbreda werkzaam zijn dan wel indien voormelde vennootschappen niet meer als zuster-, dochter- of moedervennootschap kunnen worden aangemerkt.

2.6
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vanbreda zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Vanbreda

3.1
Door Vanbreda namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2
Aan door Vanbreda gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de (periodieke) lasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht die door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Vanbreda een definitieve berekening van kosten en/of (periodieke) lasten verschaffen.

3.3
Door Vanbreda aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Vanbreda een definitieve berekening van kosten en/of (periodieke) lasten verschaffen.

4. Communicatie

4.1
In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Vanbreda heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Vanbreda heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2
Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Vanbreda verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Vanbreda gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Vanbreda het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3
Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Vanbreda heeft bekend gemaakt, mag Vanbreda erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

5. Inschakeling derden

5.1
Het is Vanbreda toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden, waaronder mede begrepen worden zuster-, dochter- of moedervennootschappen. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2
Voor zover Vanbreda bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vanbreda is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3
Vanbreda is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

6. Honorarium en betaling

6.1
Het voor haar dienstverlening aan Vanbreda toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Onder vast honorarium worden mede begrepen een vaste periodieke vergoeding en een abonnementstarief.

6.2
Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Vanbreda inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder keert deze beloning uit aan Vanbreda.

6.3
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Vanbreda is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, die de kostprijs van Vanbreda beïnvloeden.

6.4
In het geval Vanbreda werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Vanbreda start met de uitvoering van de Opdracht.

6.5
Facturen van Vanbreda dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Vanbreda voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.6
Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Vanbreda is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.7
Verrekening door Opdrachtgever van door Vanbreda voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Vanbreda uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8
Indien Opdrachtgever de door Vanbreda in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Vanbreda te voldoen kan Vanbreda de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt
voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,- registratiekosten.

6.9
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10
Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Vanbreda aanleiding geeft, is Vanbreda bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

7. Informatie van opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Vanbreda die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Vanbreda haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2
Vanbreda kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3
Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Vanbreda zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Vanbreda bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4
Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Vanbreda verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Vanbreda meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Vanbreda het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5
Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Vanbreda de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

8. Aansprakelijkheid van Vanbreda

8.1
Iedere aansprakelijkheid van Vanbreda alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vanbreda bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vanbreda wordt uitgekeerd, inclusief het door Vanbreda te dragen eigen risico. Op hun daartoe strekkend verzoek wordt aan direct belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2
In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vanbreda in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Vanbreda alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vanbreda bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Vanbreda geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Vanbreda beperkt tot de provisie over de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie. Onder premie wordt verstaan hetzij de eenmalige premie hetzij de gedurende 1 jaar verschuldigde premie.

8.3
De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Vanbreda gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Vanbreda kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Vanbreda verzonden (email)berichten Vanbreda niet hebben bereikt.

8.7
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Vanbreda, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9
Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van notariële aktes benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10
In het geval Vanbreda adviseert omtrent of bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Vanbreda een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Vanbreda is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Vanbreda niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Vanbreda voor schade die veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12
Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Vanbreda indien Vanbreda zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

9. Overmacht

9.1
Vanbreda is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Vanbreda redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Vanbreda ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vanbreda geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Vanbreda kan worden gevergd.

10. Bescherming persoonsgegevens

10.1
Door opdrachtgever aan Vanbreda verstrekte persoonsgegevens zullen door Vanbreda niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Vanbreda op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2
Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Vanbreda, zal Vanbreda de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

10.3
Indien Vanbreda op grond van de overeenkomst of de wet gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijke overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Vanbreda staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging gebonden kosten niet onredelijk is.

10.4
Opdrachtgever vrijwaart Vanbreda voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever, op grond van de Wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Vanbreda toerekenbaar zijn.

10.5
Opdrachtgever vrijwaart Vanbreda voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de gevallen dat Vanbreda op grond van de wet niet als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens kan worden aangemerkt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete het gevolg is van opzet en/of ernstig verwijtbaar handelen bij Vanbreda Verzekeringen. Opdrachtgever zal geen regresrecht uitoefenen op Vanbreda voor aan haar door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boetes op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij er aan de zijde van Vanbreda sprake is van opzet en/of ernstig verwijtbaar handelen.

11. Klachteninstituut

11.1
Vanbreda is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer Vanbreda Risk & Benefits 300.000870 en Kettlitz Wulfse Verzekeringen 300.004598. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever, mits deze consument is in de door KIFID bedoelde zin, hetzij worden voorgelegd aan KIFID voor bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en eventueel daaropvolgende bindend advies door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij worden voorgelegd
aan de burgerlijke rechter.

11.2
Opdrachtgever kan een geschil uitsluitend voorleggen aan KIFID nadat hij zich schriftelijk heeft gewend tot de directie van Vanbreda en dit niet tot een oplossing van het geschil heeft geleid.

11.3
Vanbreda conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 100.000,- (zegge en schrijven honderdduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, staat het Vanbreda vrij ervoor te kiezen om niet mee te werken aan een bindend advies.

12. Verval van recht

12.1
Klachten met betrekking tot door Vanbreda verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat  opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Vanbreda, te worden ingediend bij de directie van Vanbreda. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Vanbreda verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Diversen

13.1
Op alle door Vanbreda uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. In beginsel is de kantonrechter van de rechtbank in Den Haag bevoegd.

13.2
In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Vanbreda en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Vanbreda slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vanbreda en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5
Vanbreda is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Vanbreda tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder  gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Vanbreda genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

-----