Algemene voorwaarden Vanbreda Risk & Benefits

januari 2023

1.   Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

1.1 Op onze dienstverlening is een aantal afspraken van toepassing dat voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling voor onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast. 

2.   Wie zijn wij?

2.1 De vennootschap behorende tot de groep van ondernemingen van Vanbreda Nederland B.V. aan wie de opdracht is verstrekt, te weten Vanbreda Risk & Benefits B.V., ECODASS Insurance Services of Vanbreda Risk & Benefits Consultancy B.V., allen gevestigd aan de Kampenringweg 45D, 2803 PE Gouda, hierna ieder voor zich en gezamenlijk te noemen: “wij”.

3. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen?

3.1 De volgende begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze graag even uit.

 • U: diegene aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
 • Wij: ons kantoor en individuele medewerkers (ook wanneer die niet meer voor ons werkzaam zijn), en ook onze bestuurders en/of vennoten.
 • Onze dienstverlening: de werkzaamheden die wij ten behoeve van u verrichten.
 • Opdracht: de door u aan ons verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product dan wel om andere diensten te verlenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het adviseren over risico’s en risicomanagement en het adviseren over en bemiddelen bij het afsluiten van producten of overeenkomsten tot het verlenen van diensten.
 • Financieel product: een hypotheek, verzekering, pensioenvoorziening, betaal-, beleggings- of spaarrekening of krediet waarover wij zullen adviseren en/of bij het afsluiten waarvan wij zullen bemiddelen.
 • Financiële instelling: de aanbieder van een financieel product.
 • Schriftelijk: mag ook per e-mail.

4.   Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

4.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op elke door u aan ons verstrekte opdracht.

4.2  Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor.

4.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een  geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling.

4.4 Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard.

5.   Algemene afspraken over de opdracht

5.1 Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand, zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Of zodra wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een opdracht die u aan ons verstrekt altijd zonder opgave van redenen weigeren.

5.2 Elke opdracht die u aan ons verstrekt komt na aanvaarding uitsluitend tot stand met ons kantoor en wordt door ons kantoor uitgevoerd. Ook als het uw bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde bij ons werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

5.3 Elke aan ons verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht, of tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen.

5.4 Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen.

5.5 U kunt een overeenkomst met ons pas ontbinden als wij zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijven om aan onze verplichtingen aan u te voldoen. Uw betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of   
die betrekking hebben op reeds geleverde diensten of verrichte werkzaamheden moet u in dat geval onverminderd nakomen.

5.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van:
a. de bestuurders van Vanbreda Nederland B.V. en alle voor haar werkzame personen;
b. zuster-, dochter- of moedervennootschappen van Vanbreda Nederland B.V. die bij de uitvoering van de Opdracht zijn of worden betrokken;
c. NLG Verzekeringen B.V. voor zover zij bij de uitvoering van de Opdracht is of wordt betrokken.

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Vanbreda werkzaam zijn dan wel indien voormelde vennootschappen niet meer als zuster-, dochter- of moedervennootschap kunnen worden aangemerkt.

6.   Wij kunnen derden inschakelen

6.1 Als dat nodig is, mogen wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, zullen wij deze kosten aan u doorbelasten indien wij dat vooraf met u zijn overeengekomen.

6.2 Voor zover wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik moeten maken van adviezen van externe adviseurs (zoals accountants, advocaten of fiscalisten), zullen wij zoveel mogelijk vooraf overleg met u plegen. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

7.   Waarmee moet u rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen?

7.1 Als wij u namens een financiële instelling aanbiedingen of offertes sturen, dan zijn die aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk anders uit die stukken blijkt.

7.2 U kunt geen rechten ontlenen aan voorlopige berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in uw maandlasten. U dient deze voorlopige berekeningen als indicatief te beschouwen. De voorlopige berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Wij kunnen u pas een definitieve berekening geven, wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door u is geaccepteerd.

7.3 U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.

8.   Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u?

8.1 Stuurt u ons een e-mail? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht ons heeft bereikt wanneer wij u een bevestiging van de ontvangst sturen.

8.2 Soms verstrekken wij algemene informatie. Bijvoorbeeld op onze website of via andere communicatiekanalen. Of op uw verzoek. Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. Dat is alleen anders wanneer wij u expliciet laten weten dat het om een op u toegespitst advies gaat.

8.3 Wij gebruiken voor onze communicatie met u de door u opgegeven contactgegevens. Indien deze contactgegevens veranderen moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die nieuwe gegevens.

9.   Wat mag u van ons verwachten?

9.1 Wij verrichten onze dienstverlening naar beste vermogen, zoals van een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar verwacht mag worden, en houden daarbij steeds ook rekening met uw belangen. Dat is onze zorgplicht.

9.2 Zolang de opdracht voortduurt zullen wij u tijdens de looptijd van uw financieel product periodiek informeren over wijzigingen in wet- of regelgeving, het financieel product of anderszins.

10.  Wat mogen wij van u verwachten?

10.1 U moet ons voorzien van alle informatie die wij aan u vragen. Verder moet u ook zelf ongevraagd alle informatie aan ons doorgeven die relevant kan zijn voor een goede uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. U moet ons direct op de hoogte stellen wanneer er in uw situatie iets verandert. Denk daarbij aan veranderingen in uw bedrijf, zoals de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsomvang, de bedrijfsmiddelen of de voorraden en dergelijke. Of in uw gezinssituatie, uw woonsituatie, of uw inkomenspositie. En denk daarbij ook aan wijziging van bankrelatie, grote aankopen en beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie.

10.2 Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgplicht die wij ten aanzien van u hebben, indien u uw informatieverplichting strikt naleeft. Doet u dat niet, dan mogen wij overgaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

10.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie. Indien het niet tijdig, niet juist of onvolledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat wij meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moeten besteden, belasten wij de met die extra tijd gemoeide uren en/of de extra te maken kosten door aan u.

10.4 Het kan voorkomen dat wij u namens een financiële instelling een nota sturen voor renten of premies voor een financieel product. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling daarvan. U dient zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, betalen van een dergelijke nota grote gevolgen kan hebben. Mogelijk bieden uw verzekeringen dan geen dekking meer. En bij een nota voor hypotheekrente kan het zelfs leiden tot executoriale verkoop van de betreffende woning.

11.  Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan

11.1 Wij kennen verschillende vormen van dienstverlening. En wij kunnen daarvoor op verschillende manieren beloond worden. Bij aanvang van de opdracht leggen wij de omvang van onze dienstverlening en de wijze van beloning schriftelijk met u vast. Onze beloning kan bestaan uit:

Uurtarief
Wij brengen dan periodiek de kosten in rekening voor de tijd die wij hebben besteed aan werkzaamheden ten behoeve van u.

Abonnement
Wij rekenen periodiek (bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar) een vast bedrag voor onze dienstverlening aan u, ongeacht de werkelijke tijd die wij daaraan hebben besteed.

Vast tarief / vaste fee
Wij spreken met u vooraf een vast bedrag voor bepaalde dienstverlening af, ongeacht de werkelijke tijd die wij daaraan hebben besteed.

Vergoeding van de aanbieder
Voor onze dienstverlening ontvangen wij een vergoeding (provisie) van de financiële instelling die uw financieel product aanbiedt. Op uw verzoek zullen wij inzage in deze vergoeding geven.

Indien er geen afzonderlijke afspraken ten aanzien van beloning zijn gemaakt wordt voor producten die daarvoor in aanmerking komen geacht te zijn gekozen voor beloning op basis van provisie.

11.2 Wij berekenen wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen altijd aan u door. Wij zijn gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, die de kostprijs van Vanbreda beïnvloeden.

11.3 Wij zijn gerechtigd onze tarieven jaarlijks te verhogen (indexeren). Wij baseren ons daarbij op het loonindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

11.4 Wij zijn gerechtigd om bij dienstverlening op basis van uurtarief of een vast tarief / vaste fee een voorschot in rekening te brengen dat door u moet worden voldaan alvorens wij met onze werkzaamheden starten.

11.5 U dient onze facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze. Tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken maken.

11.6 Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan moet u daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. U moet dan ook buitengerechtelijke incassokosten betalen.

11.7 Betalingen die u doet brengen wij steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Zelfs als u bij uw betaling laat weten dat die betaling betrekking heeft op een latere factuur.

11.8 Indien uw kredietwaardigheid daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, mogen wij u vragen om ons voldoende zekerheid te geven dat u uw betalingsverplichtingen kunt nakomen. Zolang u die zekerheid nog niet heeft verschaft, mogen wij onze dienstverlening opschorten.

11.9 Indien u de opdracht tussentijds beëindigt dan kunnen wij, bij een betaling tegen een vast tarief, naar redelijkheid kosten in rekening brengen, indien wij daadwerkelijk werkzaamheden hebben verricht. Dat laatste zullen wij dan aantonen.

12.  Afspraken over onze aansprakelijkheid

12.1 Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan is onze aansprakelijkheid beperkt. Wij zijn ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw verzoek verstrekken wij aan u nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

12.2 In het geval onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale honorarium dat wij u voor de betreffende opdracht in rekening gebracht hebben en u aan ons heeft betaald. Wanneer wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in rekening hebben gebracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de provisie op het financiële product waar uw aanspraak betrekking op heeft. Bij doorlopende dienstverlening wordt het honorarium resp. de provisie gemaximeerd op hetgeen in de 12 maanden voorafgaand aan de fout in rekening is gebracht of door de financieel instelling is uitgekeerd.

12.3 Wij voeren de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen.

12.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van u of van derden:

 • als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door u verstrekte informatie;
 • die voortvloeit uit fouten in door ons gebruikte software, tenzij wij de schade op de leverancier van de software kunnen verhalen;
 • die voortvloeit uit de omstandigheid dat u bedragen die door de financiële instelling aan u in rekening zijn gebracht niet tijdig heeft voldaan;
 • die het gevolg is van de omstandigheid dat een door u overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken;
 • die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling niet op tijd voor het passeren van de hypotheekakte de benodigde stukken gereed heeft, of niet op tijd de geldmiddelen bij de notaris in depot heeft staan;
 • die het gevolg is van het feit dat wij door overmacht, waaronder begrepen door de overheid opgelegde maatregelen, niet, niet tijdig of niet volledig aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

12.5 Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

13.  Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

13.1 Wij hebben een interne klachtenprocedure. U kunt uw klacht met een brief of een e-mail aan onze directie voorleggen. Wij proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen.

13.2 Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.000870. Kunnen wij uw klacht niet tot tevredenheid oplossen, dan kunt u de klacht voor bindend advies voorleggen aan het Kifid in gevallen waarvoor het Kifid bevoegd is (consumenten en kleinzakelijke ondernemers). Maar natuurlijk ook aan de burgerlijke rechter.

13.3 Wij spreken met u af dat wij ons houden aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het geschil een bedrag van € 100.000,- niet te boven gaat. Het staat u natuurlijk altijd vrij om uw klacht of geschil aan een rechter voor te leggen.

14.  Binnen welke termijn moet u een klacht indienen?

14.1 Heeft u een klacht met betrekking tot door ons verrichte werkzaamheden? Of over de hoogte van de door ons in rekening gebrachte bedragen? Dan moet u die schriftelijk indienen binnen één jaar nadat u de stukken, informatie of factuur waarop uw klacht betrekking heeft, heeft ontvangen. Of nadat u redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de door u geconstateerde tekortkoming. Na die termijn vervalt uw recht om ons aan te spreken.

14.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die u heeft in verband met door ons verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15.  Bescherming van persoonsgegevens

15.1 Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om uw opdracht uit te voeren. Of om u algemene brochures of nieuwsbrieven te versturen. Wij verstrekken uw gegevens of die van uw werknemers nooit aan derden. Behalve als dit nodig is voor het aanvragen of onderhouden van uw financieel product of wanneer het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

15.2 In veel gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op onze website kunt u lezen hoe wij daarmee rekening houden bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

15.3 Als wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden aangemerkt moeten worden als verwerker in de zin van de AVG zullen wij met u een aparte verwerkingsovereenkomst sluiten.

15.4 Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat ons dat dan schriftelijk weten. Wij verwijderen in dat geval direct uw gegevens uit het betreffende bestand.

16.  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Op alle door Vanbreda uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. In beginsel is de rechtbank in Den Haag bevoegd.

17.  Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

17.1 Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.

Download