Wet Compensatie Transitievergoeding 1 april van kracht

12 Mar 2020

In 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet Compensatieregeling Transitievergoeding aangenomen. Op 1 april 2020 treedt deze wet in werking en kunt u als werkgever de eventuele compensatie ook daadwerkelijk aanvragen. We lichten deze nieuwe wet aan u toe.

Voorkomen van oplopende kosten werkgever

Als een van uw medewerkers ziek is, bent u tijdens de eerste twee jaar verplicht minimaal 70% van zijn of haar loon door te betalen. Is uw medewerker na twee jaar nog steeds ziek, dan kunt u via het UWV ontslag aanvragen. Uw medewerker heeft bij ontslag dan wel recht op een transitievergoeding. Hierdoor kunnen de kosten voor u als werkgever behoorlijk oplopen.

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De Wet compensatie Transitievergoeding zorgt ervoor dat u de betaalde transitievergoeding (gedeeltelijk) kunt terugkrijgen. Op deze manier wil de Rijksoverheid voorkomen dat u als werkgever te maken krijgt met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers.

Aanvragen vanaf 1 april 2020

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is er geen compensatie mogelijk. Komt u wel in aanmerking? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij het UWV voor compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet u als werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding
  • u als werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer

U moet kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden heeft voldaan. U kunt dit onder andere laten zien door de volgende documenten over te leggen:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de compensatie van de transitievergoeding? Kijk dan op de website van het UWV of van de Rijksoverheid.