Verlengingen verzekeringscontracten 2021

29 Oct 2020

In maart informeerden wij u al over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Nu we weer richting het einde van het kalenderjaar gaan en veel contracten verlengd moeten worden, zien we dat het ook dit jaar weer lastiger wordt om risico’s in bepaalde segmenten verzekerd te krijgen.

Schadelast nog verder toegenomen

Net als voorgaande jaren hebben verzekeraars het aantal schades en de hoogte van het schadebedrag dat zij moeten uitkeren zien toenemen. Bovendien moeten verzekeraars, als financiële instelling, voldoen aan strenge regels over hun vermogen. Die regels (Solvency II) zorgen ervoor dat verzekeraars over voldoende reserves beschikken om ook in slechte tijden aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Branches extra hard getroffen door Covid-19

Behalve het toenemen van de schadelast zien wij ook dat een aantal branches extra hard zijn getroffen door COVID-19. Met name evenementen, reis- en recreatie en entertainmentindustrie hebben veel last van maatregelen die de overheid heeft genomen. Dit heeft geleid tot de nodige claims bij verzekeraars. In reactie hierop hebben verzekeraars clausules opgesteld om schade die ontstaat door COVID-19 en de overheidsmaatregelen met betrekking tot de pandemie, uit te sluiten. Daarnaast zijn er ook verzekeraars die door de pandemie (COVID-19) voor bepaalde branches geen verzekering meer aanbieden. Wilt u weten of (en zo ja welke) deze ontwikkeling gevolgen heeft voor uw polis? Neem dan contact met ons op.

Verzekeraars nog even kritisch

Dit alles zorgt ervoor dat verzekeraars ook dit jaar weer zeer kritisch kijken naar welke risico’s en ondernemingen zij willen verzekeren. En tegen welke voorwaarden. Binnen Vanbreda zien we dit vooral als het gaat om brand. Maar ook op andere risico’s zoals cyber, transport en evenementen is er sprake van een lastigere markt.

Stijging van premies, opzeggen van contracten, veranderende voorwaarden

De kritische houding van verzekeraars heeft niet alleen gevolgen voor bedrijven met een ongunstig schadeverloop. Het heeft ook invloed op de contracten van bedrijven met weinig of geen schade in het recente verleden. Premies worden soms verhoogd met wel 30% en dekkingen worden verminderd. In sectoren die een zwaarder brandrisico vormen komen we nog drastischere voorstellen tegen. En ook het definitief opzeggen van contracten door verzekeraars komt steeds vaker voor.

Natuurlijk gaan wij, als uw adviseur, in onderhandeling met de verzekeraar over de verlening voor 2021 van uw polis(sen).

Het belang van een goed risicoprofiel

Als ondernemer kunt u zelf ook wat doen. Door te zorgen voor een goed risicoprofiel van uw organisatie helpt u ons in de onderhandelingen die wij voor u voeren. Dit houdt onder andere in dat u investeert in preventie op korte én lange termijn. U voorkomt hier niet alleen schade mee. Het zorgt er ook voor dat verzekeraars zien dat u bereid bent zelf maatregelen te nemen om uw risico’s zoveel mogelijk te beperken. Waardoor zij eerder zullen overwegen deze wel of niet te willen afdekken.

Preventiemaatregelen

Sommige maatregelen liggen voor de hand. Anderen worden aanbevolen in bijvoorbeeld een inspectie- en keuringsrapport dat door de verzekeraar wordt gemaakt. Of uit de RI&E die iedere werkgever verplicht is uit te voeren volgens de Arbowetgeving. Door de aanbevelingen uit onder andere het inspectierapport en de RI&E zoveel mogelijk op te volgen, geeft u verzekeraars een goed beeld van de precieze risico’s van uw organisatie en dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Zo kunnen wij samen met u de best mogelijke oplossing zoeken. Uw zorgvuldigheid helpt ons bij de besprekingen met verzekeraars.

Aandacht van politiek

De zogenaamde verharding van de verzekeringsmarkt is nu al een aantal jaren gaande. En er is geen gemakkelijke oplossing voor. Dit onderwerp is dan ook een actueel thema binnen de Nederlandse Assurantiebeurs VNAB waar ook Vanbreda Risk & Benefits lid van is. Wij hebben op zichzelf begrip voor de zorgen van verzekeraars over het rendement . Het is in het belang van iedereen dat verzekeraars sterk en solvabel zijn en blijven. Maar dat mag er niet toe leiden dat bedrijven hun risico’s niet meer adequaat kunnen verzekeren. Die kant lijkt het in sommige sectoren op te gaan. Dat is slecht voor de BV Nederland en de tijden zijn voor veel organisaties al niet gemakkelijk. Wij vragen in diverse kringen aandacht voor deze problematiek en het zou ons niet verbazen als die ook op de agenda van politiek Den Haag terecht zou komen.

Vragen of meer informatie?

Of de ontwikkelingen die in dit artikel worden benoemd voor u gevolgen hebben, is afhankelijk van iedere specifieke situatie en polis. Wij houden u hierover zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw vaste contactpersoon.