Aanpassingen wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

aangepast 27 maart 2023

In januari 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer in behandeling genomen. Sinds dien hebben er een aantal deskundigenbijeenkomsten plaatsgevonden en er zijn ook schriftelijke vragen aan de regering gesteld. Hoewel deze vragen nog beantwoord moeten worden en er recent verkiezingen zijn geweest, is de beoogde inwerkingstredingsdatum van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) nog steeds 1 juli 2023.

Aangepaste tijdlijn

Hieronder vindt u de bijgewerkte tijdlijn voor het verdere verloop van de invoering van deze nieuwe wet. Als de wet inderdaad op 1 juli 2023 van kracht wordt, hebben werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Tijdlijn Wtp

Belangrijkste wijzigingen tot nu toe

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” (Wtp) door de Tweede Kamer, verschenen er vier nota’s van wijziging en heeft de Kamer 21 amendementen aangenomen. Hierdoor is het oorspronkelijke wetsvoorstel op verschillende punten aangepast. Graag geven wij u een overzicht van wat volgens ons de meest relevante wijzigingen zijn voor u als werkgever.

Nabestaandenpensioen

  • De definitie van het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ wordt eenvoudiger. Ieder notarieel samenlevingscontract voldoet. Dus ook een gezamenlijke huishouding waarbij de partners niet meer op hetzelfde adres wonen vanwege opname in een zorginstelling.
  • In de standaard uitloopperiode (3 maanden) en tijdens de WW-periode wordt de risicodekking voor zowel het partnerpensioen als het wezenpensioen verplicht voortgezet. Als een deelnemer ervoor kiest om het partnerpensioen op risicobasis vrijwillig voort te zetten, dan moet  hij of zij daar voor minimaal 15 jaar gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt het partnerpensioen door de pensioenuitvoerder voortgezet als de deelnemer niet expliciet aangeeft de vrijwillige voortzetting willen beëindigen.

Werkenden zonder pensioenopbouw

  • De minimale toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Hierdoor zullen veel regelingen moeten worden aangepast.
  • De mogelijkheid tot het hanteren van een wachttijd in pensioenregelingen wordt vanaf 1 juli 2023 afgeschaft. Alleen een drempelperiode is nog toegestaan.
  • Werkgevers worden verplicht een melding op de loonstrook op te nemen als er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. In het kader van zorgplicht dient u als werkgever hier op toe te zien.
  • Ook is geregeld dat de deelnemer een melding krijgt als hij of zij inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl en er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd.

Overig

  • Er is een overgangsbepaling voor nettopensioen opgenomen, zodat ook het nettopensioen pas vanaf 2027 aan het nieuwe fiscale kader hoeft te voldoen.
  • Naast het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat wordt verstrekt door pensioenuitvoerders moeten werknemers ook op het pensioenoverzicht van hun pensioenfonds inzicht krijgen in hun opbouw vanuit werkgevers- en werknemerspremies, de totale ingelegde premies en behaalde rendementen.

Compleet overzicht

Het overzicht dat wij u hier geven is geen compleet overzicht. Benieuwd naar alle wijzigingen? Deze vindt u op de website Werken aan ons Pensioen.