Verlof tijdens re-integratie

7 Nov 2023

Verlof en re-integratieBalanceren tussen werknemersrechten en plichten

Werkgevers vragen zich regelmatig af of ze wel of geen verlof mogen geven tijdens het re-integratietraject van een werknemer. Want hoewel het verlof de voortgang van de re-integratie niet in de weg mag zitten, hebben werknemers tegelijkertijd wettelijk recht op het zogeheten WAZO-verlof. De vaak nog onbekende wet- en regelgeving hierover zorgt bij veel werkgevers voor vraagtekens.

Dankzij de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) hebben werknemers recht op verschillende soorten verlof. Denk bijvoorbeeld aan ouderschaps- zwangerschaps- en zorgverlof. Deze wet geldt voor alle werknemers. Dus ook wanneer zij wegens langdurige ziekte een re-integratietraject volgen.

Anderzijds hebben (langdurig) zieke werknemers wegens arbeidsongeschiktheidswetgeving te maken met allerlei re-integratieverplichtingen. Zo zijn ze verplicht om actief bij te dragen aan hun herstel. Kortdurend verlof zoals calamiteiten-, zorg- of geboorteverlof heeft vaak weinig impact op de re-integratie. Ouderschapsverlof en ander langdurig verlof daarentegen wel. Door langere tijd afwezig te zijn, kunnen kansen voor re-integratie worden gemist, wat het herstel van de werknemer belemmert.

Tweestrijd voor werkgevers

Deze tegenstrijdige wetten en plichten leidt bij veel werkgevers tot een tweestrijd. In principe moet de werkgever een WAZO-verlofaanvraag goedkeuren. Maar wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, biedt de Wet Arbeid en Zorg de werkgever de mogelijkheid om het verlof te weigeren of op een andere manier in te vullen. Daarnaast loopt de werkgever het risico op een loonsanctie wanneer door verlof de re-integratie van een werknemer stagneert.

Boete van het UWV

Een loonsanctie wordt opgelegd als het UWV vindt dat een werkgever of werknemer te weinig moeite doet voor een snelle re-integratie bij ziekte. Het uitvoeringsinstituut stelt dan ook dat wanneer het aangevraagde verlof de re-integratie belemmert, de werkgever de aanvraag (voor zover mogelijk) moet weigeren. Maar wanneer uit andere wetgeving blijkt dat de werkgever geen recht heeft om het gevraagde verlof te weigeren, kan dat op zichzelf niet tot een loonsanctie leiden.

Bedrijfsarts als sparringpartner

Kortom, re-integrerende werknemers hebben recht op verlof, mits dit een voorspoedig herstel niet in de weg staat. Want het doel van een re-integratietraject is om zieke medewerkers zo snel mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de werkvloer. Als werkgever kunt u samen met de bedrijfsarts beoordelen of het verlof ten koste gaat van het re-integratietraject. In dat geval mag u als werkgever het verlof weigeren of er een andere invulling aan geven.