Hoe pakt Vanbreda Risk & Benefits (mogelijke) fraude aan?

Soms hebben wij in ons werk te maken met (mogelijke) fraudegevallen. Hieronder leggen we uit hoe wij daarmee omgaan.

Waarom fraude tegengaan?

U sluit een verzekering om financiële risico’s die u zelf niet kunt of wilt dragen af te dekken. Door met heel veel anderen samen premie te betalen dragen we met elkaar de financiële risico’s wanneer er bij iemand iets misgaat. We lopen risico’s dus samen, collectief. Dit is het principe achter verzekeren.

Wanneer mensen hier misbruik van maken, schaden ze niet alleen de verzekeringsmaatschappij. Ze benadelen vooral alle mensen die ook premie betalen. Iedereen betaalt eigenlijk mee aan die onterechte claims. Zo lijden eerlijke klanten onder frauderende klanten.

Anti-fraudebeleid
Vanbreda Risk & Benefits wil voorkomen dat mensen frauderen. Daarom hebben we een anti-fraudebeleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Duidelijk, zonder uitzonderingen en voor iedereen
Wij tolereren geen fraude. Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat is fraude?

Iemand die fraude pleegt, probeert ons op het verkeerde been te zetten. U pleegt bijvoorbeeld fraude als u:

 • Bewust onjuiste informatie geeft aan ons of aan de verzekeraars met wie wij samenwerken
 • Bewust informatie achterhoudt. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars of banken
 • Zich arbeidsongeschikt of ziek meldt, terwijl u in werkelijkheid gewoon doorwerkt;
 • Een rekening of een factuur vervalst
 • Een diefstal in scène zet of verzint. Of zegt dat er meer spullen gestolen zijn dan werkelijk het geval is

Wij verwachten dat u ons altijd juiste en volledige informatie geeft. Dat geldt in het geval wij met u spreken over uw persoonlijke situatie, uw bedrijf of uw verzekeringswensen. Maar ook als u bijvoorbeeld een schadeclaim indient of een nieuwe verzekering aanvraagt.

Gevolgen van fraude

Als wij of de verzekeraar fraude constateren kan dat ernstige gevolgen hebben. U kunt daarbij denken aan:

 • Het niet of niet volledig uitkeren van schade.
 • Het terugvorderen van de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en al uitbetaalde schadebedragen.
 • Het op u verhalen van directe en indirecte schade die wij of de verzekeraar heeft geleden. 
 • Het afwijzen van een aanvraag voor een verzekering of het beëindigen van een of meer lopende verzekeringen.
 • Het doen van aangifte bij de politie.
 • Registratie van persoonsgegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS). De geregistreerde is dan als geregistreerd fraudeur zichtbaar voor andere verzekeraars. Zie ons privacy statement hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wat levert fraudebestrijding op?
Mensen die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen van de verzekeraar. Als dit te vaak gebeurt moeten verzekeraars de premie verhogen. Dit benadeelt alle verzekerden. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding is dus ook in uw belang.

Bij wie kunt u een fraudegeval melden?

Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude (anoniem) melden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 273 32 00. Als u een vertrouwelijke melding wilt doen kunt u vragen naar de fraude-coördinator.

Meld Misdaad Anoniem
Telefoonnummer: 0800 7000