Hoe ver gaat uw informatieplicht als werkgever?

Een voorbeeld uit de pensioenpraktijk

Als goed werkgever gaat bij arbeidsongeschiktheid van één van uw medewerkers uw eerste gedachte uit naar het welzijn die medewerker, loondoorbetaling en natuurlijk re-integratie. Maar goed werkgeverschap gaat verder. Zeker als het gaat om de informatieplicht die u heeft als werkgever. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag in een zaak over gemiste pensioenopbouw.

Wat is goed werkgeverschap?

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611) is opgenomen dat de werkgever en werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Wat dit dan precies inhoudt, is niet uitgewerkt in de wet. In de toelichting op de wet (De Memorie van Toelichting) staat wel dat u hierbij moet uitgaan van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Wat deze eisen zijn is afhankelijk van iedere individuele situatie.

goed werkgeverschap

Een praktijkvoorbeeld: pensioenopbouw informatieplicht

Een aantal maanden geleden heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die specifiek ging om de pensioenopbouw van een werknemer die arbeidsongeschikt raakt (Gerechtshof Den Haag, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:888).

Mogelijkheid premievrije opbouw

In deze zaak ging het om een werknemer waarvoor de werkgever pensioenpremie betaalt aan het Pensioenfonds Vervoer. De werknemer raakt vervolgens (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. In het pensioenreglement is opgenomen dat de medewerker zelf een verzoek kan indienen voor premievrijstelling bij het Pensioenfonds. Dit moet wel binnen een bepaalde tijd gebeuren. De medewerker in deze zaak had dit niet gedaan.

Na 15 jaar alsnog een claim

Ruim vijftien jaar na het einde van het dienstverband en pas nadat de werknemer met pensioen is, dient de werknemer alsnog een claim in. Hij stelt zijn voormalige werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt en zal lijden als gevolg van het mislopen van premievrije voortzetting/pensioengemis en vordert betaling van een aanzienlijk bedrag. De werkgever verweert zich en stelt dat zij niet wist dat deze melding gemaakt moest worden en bovendien dat de werknemer zelf de melding had moeten doen.

Uitspraak van het hof

Het hof in Den Haag heeft geoordeeld dat , in het kader van goed werkgeverschap, de werkgever de werknemer had moeten informeren over de meldingsplicht bij de pensioenverzekeraar. De werkgever is dan ook aansprakelijk gesteld voor de gemiste pensioenopbouw. Ook in het argument van de werkgever dat hij een kleine werkgever was zonder deskundigheid op het gebied van de pensioenregeling ging het hof niet mee.

Vergaande informatieplicht werkgever

Uit de uitspraak in deze zaak laat zien dat de informatieplicht van een werkgever ver gaat. Als werkgever is het uw taak om voldoende kennis in huis te hebben over uw arbeidsvoorwaarden en uw medewerkers hier pro-actief over te informeren.

Ons advies

Natuurlijk zorgt u in geval van arbeidsongeschiktheid eerst voor de melding bij de verzekeraar en het inschakelen van een bedrijfsarts. Maar neem daarna ook de tijd om het arbeidscontract en uw personeelsreglement door te nemen om na te gaan of de arbeidsongeschiktheid op meer arbeidsvoorwaarden invloed heeft.

Specifiek voor de pensioenregeling kunt u in ieder geval het volgende doen:

  • Bijna alle pensioenuitvoerders een aansluiting op het UWV. Zij krijgenmeldingen over arbeidsongeschiktheid. Ga – eventueel samen met de pensioenuitvoerder - na of er in het verleden wellicht werknemers tussen wal en schip beland zijn.
  • Doe bij een uitdiensttreding na twee jaar arbeidsongeschiktheid de juiste melding aan de pensioenuitvoerder: beëindiging dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid. Dit voorkomt onverkwikkelijke discussies en aansprakelijkheidsstelling achteraf.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de informatieplicht rondom uw pensioenregeling? Of twijfelt u in een specifieke casus? Onze adviseurs helpen u graag verder.