Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Evenementen

Evenementen


Bij het organiseren van een evenement is het verstandig om even stil te staan bij de risico’s die u hierbij kan lopen. U kunt hierbij denken aan een mogelijke aansprakelijkheidsclaim, annulering van het evenement in verband met ziekte/ overlijden van de organisator of artiest, een ongeval of (extreme) weersinvloeden. Een situatie welke vervelende financiële gevolgen voor u kan hebben. Wat is er mooier dan deze financiële risico’s af te dekken op de evenementenverzekering van Vanbreda Risk & Benefits?

Op een evenementenverzekering zijn diverse rubrieken te verzekeren. Onderstaand treft u een overzicht aan van deze rubrieken:
 
Aansprakelijkheid
Als organisator van een evenement kunt u aansprakelijk worden gesteld voor personenschade zoals lichamelijk letsel en voor schade aan zaken van personen. Schade aan het gebouw kan in veel gevallen tegen extra premie worden meeverzekerd.
 


Onkosten
Als het evenement buiten de wil van de verzekerde niet kan doorgaan, voortijdig wordt beëindigd of moet worden onderbroken, bent u standaard verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of eventueel nog verschuldigd zijn. Hieronder valt ook het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen.

Ongevallen
Met deze verzekering dekt u naar keuze het ongevallenrisico van bijvoorbeeld de organisatoren, de medewerkers van en de deelnemers aan het evenement. Het rechtstreeks komen naar en weggaan van het evenement kan worden meeverzekerd. De standaarduitkeringen bedragen € 2.500,- bij overlijden en maximaal € 25.000,- bij blijvende invaliditeit. Deze bedragen kunnen desgewenst worden verhoogd.
 

Casco
Met de cascoverzekering bent u gedekt tegen schade aan en/of verlies van zaken van de organisatie of roerende zaken waarvoor de organisatie verantwoordelijk is, mits deze niet elders zijn verzekerd. Het verzekerde bedrag wordt bepaald door de totale waarde, inclusief btw. De dekking geldt zowel voor het verblijf op het risicoadres als het vervoer van en naar dit adres binnen de Benelux. De beperkte dekking omvat risico’s ten aanzien van brand, storm, diefstal na braak en ongeval tijdens vervoer. Er is een uitgebreide dekking mogelijk waarbinnen alle van buiten komende oorzaken vallen.

Extreme weersinvloeden
Deze verzekering dekt de schade die de verzekeringnemer lijdt indien het evenement geen doorgang kan vinden, moet worden uitgesteld, tijdelijk moet worden onderbroken of voortijdig moet worden beëindigd als gevolg van extreme weersinvloeden die zich in de dekkingsperiode voordoen. Extreme weersinvloeden zijn kortstondige weersinvloeden (houdt maximaal 12 uur aan) die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.
 


Regen
Deze verzekering dekt de voor het evenement betaalde en eventueel nog verschuldigde onkosten als het evenement niet kan doorgaan,voortijdig wordt beëindigd of moet worden onderbroken omdat er binnen de afgesproken dekkingsperiode meer dan de overeengekomen hoeveelheid neerslag is gevallen. Dit wordt vastgesteld door het dichtst bijzijnde KNMI-meetstation. De verzekering moet uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement zijn afgesloten. Het te verzekeren bedrag is maximaal € 50.000,-.
 

Geld
Met de geldverzekering dekt u het verlies van geld waarvoor de organisatie verantwoordelijk is of dat eigendom is van de organisatie door diefstal na braak, afpersing met geweld of brand. De dekking geldt tijdens verblijf op de locatie van het evenement, tijdens het vervoer, tijdens verblijf bij een bankinstelling of bij de verzekeringnemer. Gedekt is ook schade door vals geld en verlies van geld of roerende zaken, van personen die bij het evenement betrokken zijn, door afpersing of bedreiging met geweld, met een maximum van € 227,- per persoon.


Tentoonstellingverzekering
Wanneer u deelneemt aan exposities, tentoonstellingen of beurzen, loopt u het risico van schade aan zowel de tentoongestelde zaken als aan uw stand. Met onze tentoonstellingsverzekering kunt u deze zaken, die vaak een behoorlijk kapitaal vertegenwoordigen, zowel tijdens het evenement zelf als tijdens het transport, van tevoren en na afloop verzekeren. Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoonstellingsgoederen en de stand verzekerd tegen de risico’s van brand en diefstal na braak tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte. Deze dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico. Dan is de schade door ongevallen die het vervoermiddel overkomen en de schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt. Met een all-riskdekking zijn de zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport verzekerd. De hoogte van de premie hangt onder andere af van de aard en de waarde van de te verzekeren zaken, de manier waarop een en ander is uitgestald en de tentoonstellingsruimte zelf.

Interesse? Download hier ons offerte-/aanvraagformulier.