Pensioenakkoord: beschikbare premie als uitgangspunt

Binnen het pensioenakkoord is vastgelegd dat het uitgangspunt van het nieuwe stelsel de beschikbare premieregeling is. Alle pensioenregelingen moeten hierop worden aangepast. Regelingen in een zogenaamde uitkeringsovereenkomst (vaak bij pensioenfondsen) moeten worden omgezet naar een premieovereenkomst. Heeft u al een beschikbare premieregeling? Dan mag deze regeling voor de bestaande werknemers worden voortgezet. Voor nieuwe werknemers moet wél de leeftijdsonafhankelijke vlakke premie worden toegepast.

 Gegarandeerde pensioenuitkering vs. beschikbare premieregeling

Huidige situatie: gegarandeerde pensioenuitkering als uitgangspunt

Binnen het huidige pensioenstelsel is een pensioenregeling met een gegarandeerde pensioenuitkering het uitgangspunt. Dit houdt in dat voor iedere werknemer hetzelfde percentage van het salaris aan pensioenpremie wordt betaald, onafhankelijk van leeftijd. Door het betalen van deze premie heeft de werknemer recht op een pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het salaris.

Nieuwe situatie: beschikbare premieregeling als uitgangspunt

Binnen het nieuwe pensioenstelsel wordt een beschikbare premieregeling met een vast premiepercentage van de pensioengrondslag het uitgangspunt. In deze pensioenregeling wordt een vast premiepercentage gehanteerd dat zowel voor een jonge als oude werknemer gelijk is. Hierdoor kan een jonge werknemer voor dezelfde pensioenpremie uiteindelijk meer pensioen aankopen dan een oude werknemer. De hoogte van de pensioenopbouw daalt naar mate een werknemer ouder wordt. Dit wordt ook wel een degressieve pensioenopbouw genoemd.

Maximale premiepercentage

Het maximale premiepercentage dat kan de werkgever kan hanteren is nog niet definitief vastgelegd in de fiscale [MA2] wetgeving. Het is wel de verwachtng dat dit ergens tussen de 30-33% komt te liggen. Een lager percentage dan fiscaal maximaal is vanzelfsprekend toegestaan.