De Wet toekomst pensioenen: belangrijkste punten op een rij

Al meer dan 10 jaar wordt er gesproken over het herzien van het pensioenstelsel. In juni 2020 is er door overheid en sociale partners overeenstemming bereikt over de invulling hiervan, het Pensioenakkoord. Dit akkoord is uitgewerkt in de Wet toekomst pensioenen die in april 2022 door de minister is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben de eerste debatten over deze nieuwe wet plaatsgevonden en is het nog steeds de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 van kracht gaat. Maar waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig en en wat zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Wij zetten het voor u op een rij. 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De samenleving verandert: de rente daalt, de levensverwachting stijgt en we wisselen vaker van werkgever dan vroeger. Onder andere hierdoor is de kostprijs van het huidige pensioenstelsel steeds hoger geworden. Daarnaast zit er een groot verschil tussen de verwachting van deelnemers aan een pensioenregeling en dat wat zij daadwerkelijk krijgen.

Dit zijn slechts enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het huidige pensioenstelsel herzien moet worden. De overheid en de sociale partners zijn dan ook op zoek gegaan naar een oplossing die:

  • Minister Schouten vernieuwing pensioenstelseltoekomstbestendig is
  • aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen
  • beter aansluit op de arbeidsmarkt
  • meer inzicht biedt en persoonlijker en transparanter is 

Deze oplossing is beschreven en vastgelegd in het Pensioenakkoord en verder uitgewerkt in de nieuwe Wet toekomst pensioenen.

Belangrijkste punten uit de nieuwe Wet toekomst pensioenen

We zetten de belangrijkste punten uit de wet voor u op een rij. 

Beschikbare premie als uitgangspunt

In de Wet toekomst pensioenen is de beschikbare premie het uitgangspunt. Dit betekent een overstap van een 'pensioenaanspraak' naar een 'pensioenverwachting'. Klik op de link voor uitleg over wat er precies verandert als de beschikbare premie als uitgangspunt wordt genomen.  

Compensatieregeling

Als u ervoor kiest om over te gaan naar een nieuwe regeling voor alle werknemers, kan dit nadelig uitpakken voor (oudere) werknemers. Het zal waarschijnlijk noodzakelijk nodig zijn aan deze werknemers een compensatie aan te bieden. Een wijziging van de pensioentoezegging kan namelijk alleen doorgevoerd worden als de betrokken werknemers het hiermee eens zijn en toestemming geven. Als zij erop achteruit gaan, zullen zij alleen toestemming geven als zij hiervoor een redelijke compensatie krijgen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar staan en stijgt niet naar 67 jaar en 3 maanden. Voortaan leidt één jaar langer leven tot een verhoging van de AOW-leeftijd met 8 maanden. Die verhouding is nu nog één-op- één. Hierdoor stijgt de pensioenleeftijd ook minder snel.

Uniform partnerpensioen

Ook wordt binnen het nieuwe pensioenstelsel het partnerpensioen eenvoudiger gemaakt:

  • De hoogte van het partnerpensioen is maximaal 50 % van het salaris (nu vaak 49 % van de pensioengrondslag) en niet langer gekoppeld aan de diensttijd
  • De uitkering is levenslang, er komt flexibiliteit in de hoogte van de uitkering
  • Tot de pensioendatum wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Eindigt de deelname aan de pensioenregeling tussentijds? Dan is het partnerpensioen niet meer verzekerd. In enkele gevallen blijft het partnerpensioen wel (tijdelijk) verzekerd.
  • Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en loopt tot het 25e jaar van de wees.

Tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden

Werkgevers krijgen vanaf dit jaar de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling aan te bieden. Met deze regeling kunnen deze medewerkers dan eerder stoppen met werken. De werkgever loopt hierbij geen risico op een  boete van de belastingdienst (RVU-boete). We lichten de Regeling Vervroegd Uittreden hier aan u toe.

Opname in één keer

Vanaf 1 januari 2023 is er de mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de pensioenwaarde in één keer op te nemen. Over deze eenmalige uitkering moet degene die de uitkering ontvangt wel gewoon belasting te betalen.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor de huidige regelingen?

De Wet toekomst pensioenen heeft gevolgen voor huidige regelingen. Als werkgever kunt u hier nu alvast rekening mee houden. 

Als u een uitkeringsovereenkomst heeft

Vanaf 1 januari 2026 zijn uitkeringsovereenkomsten niet meer toegestaan. Deze moeten worden omgezet naar een premieovereenkomst in het nieuwe stelsel. Als de regeling voor 1 januari 2026 wordt aangepast, kan deze voor de huidige deelnemers nog naar een beschikbare premie met een leeftijdsafhankelijke premie worden omgezet. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2022 ook niet meer mogelijk om een nieuwe uitkeringsovereenkomst op te zetten.

Als u een een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie heeft

Voor bestaande beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premie mag de huidige regeling wel worden voortgezet. Deelnemers die voor 1 januari 2026 in die regeling zitten, mogen gedurende een nog nader te bepalen overgangsperiode tijdens hun dienstverband bij de desbetreffende werkgever pensioen blijven opbouwen op basis van de leeftijdsafhankelijke premie. Komt een werknemer op of na 1 januari 2026 in dienst? Dan moet er een nieuwe regeling worden opgezet op basis van de geldende fiscale wetgeving. Dit zou kunnen betekenen dat er op dat moment twee pensioenregelingen (overgangsperiode voor bestaande werknemers in de oude pensioenregeling en nieuwe werknemers in de nieuwe pensioenregeling) naast elkaar komen te staan.

Tijdlijn

De nieuwe Wet toekomst pensioenen kan veel gevolgen voor u én uw medewerkers hebben. Het kost dan ook tijd om u hier goed op voor te bereiden. Wij hebben daarom de belangrijkste data in een tijdlijn gezet. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 
 Tijdlijn met gevolgen van nieuwe Wet toekomst pensioenen

Wilt u graag weten wat in uw situatie goed is om te doen? Neem dan contact met ons op. Onze pensioenadviseurs helpen u graag verder.