Schadeverzekering voor werknemers

Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook tijdens personeelsuitjes. Ook als er géén aansprakelijkheid is. Er zijn hierover inmiddels veel rechterlijke uitspraken.

'Goed Werkgeverschap'

Deze verplichting vloeit voort uit het beginsel van “Goed Werkgeverschap” dat in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd (artikel 7:611 BW). Als u als werkgever op dit punt nalatig bent, en dus geen of onvoldoende verzekeringen voor uw werknemers sluit, is dit een grond voor aansprakelijkheid. De werkgever dient dan de schade van zijn werknemers zelf te vergoeden.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Als een werknemer schade lijdt door, of in verband met, de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de rechter niet alleen bekijken of de werkgever direct aansprakelijk is voor de geleden schade, bijvoorbeeld omdat er sprake was van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij zal ook beoordelen of de werkgever zijn werknemers adequaat heeft verzekerd of had kunnen verzekeren. Het kan dus zo zijn dat er geen directe aansprakelijkheid is omdat de werkgever met betrekking tot het ontstaan van de schade zelf geen enkel verwijt treft, maar dat vervolgens toch aansprakelijkheid ontstaat door slecht werkgeverschap omdat er onvoldoende verzekeringen zijn gesloten. De standaard Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven biedt volgens recente jurisprudentie tegen deze aansprakelijkheid geen dekking. Dat betekent dat de werkgever de schade zelf moet dragen.

goed werkgeverschap

Oplossing

Als werkgever kunt u zich tegen dit risico wapenen door naast de Aansprakelijkheidsverzekering de Schadeverzekering Voor Werknemers af te sluiten. In dat geval heeft u uw werkgeversaansprakelijkheid compleet afgedekt. De basis is de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Deze algemene aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor de werkgever. Gedekt is onder meer de werkgeversaansprakelijkheid voor zaakschade of letselschade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval (artikel 7:658 BW). Uitgesloten zijn onder andere ongevallen veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Sommige verzekeraars kennen ook meer specifieke uitsluitingen, bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsziekten of aansprakelijkheid op grond van Goed Werkgeverschap. In antwoord op uitspraken van de Hoge Raad is de Schadeverzekering Voor Werknemers (SVW) als aanvulling op de AVB ontwikkeld. Met deze verzekeringen bent u er zeker van, dat u zich als een goed werkgever heeft opgesteld en uw werknemers adequaat heeft verzekerd. Gedekt is een ongeval die werknemers overkomt tijdens of door de uitoefening van de werkzaamheden of activiteiten die gerelateerd zijn aan het bedrijf. Als u deze verzekering afsluit is ook uw aansprakelijkheid op grond van Goed Werkgeverschap verzekerd.

Soort verzekering

De schadeverzekering voor werknemers zorgt ervoor dat de schade die werknemers leiden als gevolg van een bedrijfsongeval wordt vergoed. Ongeacht de vraag wie er aansprakelijk is.

Stagiaire fietst naar huis

Een stagiaire fietst vanuit haar werk naar huis. Onderweg glijdt ze uit en komt ze lelijk ten val. Een dwarslaesie is het gevolg en zij kan haar werk niet meer uitvoeren. De werkgever is niet aansprakelijk overeenkomstig artikel 7:658 BW maar ook niet conform artikel 7:611 BW (direct en indirect). Dat komt omdat de rechtspraak tot nog toe schades in verband met woon/werkverkeer (nog) niet koppelt aan de opgedragen werkzaamheden van de werknemer. De werkgever is dus (nog) niet verplicht om een behoorlijke verzekering af te sluiten. Een van de problemen die spelen is dat op dit moment niet duidelijk is wat woon/werkverkeer precies is. Duidelijk is wel dat de standaard-AVB niet opkomt voor deze schade. Er is weliswaar een WIA, maar die betaalt niet alle schade. De stagiaire kan niemand aanspreken voor de schade. Vooruitlopend op mogelijke rechtspraak dat bepaalde situaties wel binnen de reikwijdte van artikel 7:611 BW dienen te vallen, komt de SVW al wel op voor deze schade.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze Schadeverzekering voor werknemers? Dirkjan Gijzen helpt u graag verder!