AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsdekkingen voor CBM Leden

In nauwe samenwerking met CBM is door Vanbreda in de loop der jaren een compleet programma aan collectieve, flexibele maatwerkproducten ontwikkeld. Speciaal afgestemd op de aansprakelijkheid en risico’s in de meubelindustrie zijn meerdere verzekeringen ontwikkeld die dekking bieden tegen schade als gevolg van aansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) en voortkomen uit het niet of niet juist uitvoeren van de overeenkomst van opdracht.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt dus uw vermogen voor aanspraken van derden. Deze verzekering biedt dekking voor schade die anderen lijden ten gevolge van beroepsfouten die u maakt.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer aan het werk bent, kan het voorkomen dat u schade veroorzaakt waarvoor u of één van uw medewerkers aansprakelijk wordt gesteld. Dit risico is vanaf dag één aanwezig. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom van groot belang. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan spullen van derden en mogelijke letselschade.

Huurt u onderaannemers of zzp-ers in? Ook hiervoor is uw aansprakelijkheid afgedekt. Eventuele schadebetalingen door de aansprakelijke onderaannemers kunnen mogelijk worden verhaald. Bovendien is er onder voorwaarden dekking voor vermogensschade.

Bestuurders-/commissarissen aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen (naamloze en besloten vennootschappen, maar ook soms verenigingen en stichtingen) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en commissaris/toezichthouder, voor schade die aan derden (incl. de rechtspersoon) zijn toegebracht.

Als (statutair) bestuurder of commissaris kunt u persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) welke het gevolg is van verzuimen en/of fouten die u als bestuurder en/of commissaris zijn toe te rekenen. Met de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen die het gevolg zijn van verzuimen en/of fouten.

Wettelijke aansprakelijkheid

Behalve voor schade die je zelf veroorzaakt, kun je op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan. De schade wordt dan veroorzaakt door personen of goederen die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen. Zo kunnen werkgevers in hun hoedanigheid (kwaliteit) van werkgever verantwoordelijk worden gesteld voor schade die hun werknemers veroorzaken.

Bekijk ook andere maatwerkoplossingen voor CBM leden:

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de aansprakelijkheidsregeling voor CBM leden en wilt u graag een voorstel ontvangen of wilt u graag meer weten van ons aanbod voor CBM leden? Jeroen Mol helpt u graag verder.